ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Писмо изх. № 1744/30.06.2015г. на ТП "ДГС-Михалково"

Дата на публикуване на обявата: 30-06-2015

Писмо изх. № 1744/30.06.2015г. на ТП "ДГС-Михалково" - За публикуване: Заповеди за определяне на изпълнители, купувачи и прекратяване на процедура по реда на НУРВИДГТДОСПДНГП

Документация за участие    |    


Класиране от открит конкурс обект №1536, №1537 ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 30-06-2015

Документация за участие    |    


Класиране от открит конкурс за обекти №1536с подотдел 204 о,№1537 подотдели 43з, 216 е - ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 30-06-2015

Документация за участие    |