ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДГС Михалково


Контакти :

Адрес, телефон, факс,
е-mail на стопанството:
с. Михалково
общ.Девин
обл. Смолян
тел. 030472/316
факс 030472/314,
e-mail:
dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com

Последни обявления

Открит конкурс в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 18-09-2014

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 12-09-2014

Открит конкурс с предмет: "Добив на дървесина – сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен"

Документация за участие    |    


Възлагане на обществена поръчка от ДГС Михалково

Дата на публикуване на обявата: 04-09-2014

Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Административна сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Михалково” (ТП „ДГС – Михалково”) на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян (ЮЦДП-гр.Смолян), УПИ-I, кв. 1, по ПУП на с. Михалково, общ. Девин, обл. Смолян"

Документация за участие    |